Penguatkuasaan Penguatkuasaan

Kesalahan dan Penalti.

1.1. Keperluan bagi permit, lesen dan perakuan
Pengimportan atau pengeksportan apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih atau mikroorganisma tanpa permit, lesen atau perakuan. Jika melakukan pelanggaran di bawah Akta ini, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ratus tibu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi satu ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.

1.2. Permit, lesen atau perakuan palsu
Memberikan atau mengemukakan secara lisan atau secara bertulis, apa-apa permit, lesen, perakuan, atau dokumen lain atau maklumat yang dikehendaki di bawah Akta ini, yang palsu, tidak tepat atau mengelirukan dalam pengimportan atau pengeksportan apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih atau mikroorganisma telah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi tujuh puluh lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-dunya.

1.3. Tumbuhan, binatang, karkas, dsb. dengan perosak, penyakit atau bahan cemar
Pengimportan apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih atau mikroorganisma melalui pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin;

  • dengan perosak, penyakit atau bahan cemar
  • yang dipercayai mempunyai perosak, penyakit atau bahan cemar
  • yang diserang oleh perosak, penyakit atau bahan cemar melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus tibu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi satu ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.

1.4. Syarat import dan eksport
Pengimportan atau pengeksportan apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih atau mikrooganisma hendaklah mematuhi apa-apa syarat import sebagaimana yang dinyatakan dalam permit, lesen atau perakuan, atau syarat eksport sebagaimana yang dinyatakan dalam permit atau lesen. Mana-mana orang yang melanggar syarat di bawah Akta ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus tibu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi satu ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya

1.5. Memecahkan, mengganggu atau merosakkan lak, dsb.
Mana-mana orang yang, tanpa kuasa yang sah, memecahkan, mengganggu atau merosakkan lak atau memindahkan buku, rekod, dokumen, peralatan, apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih, mikrooganisma, permit, lesen, perakuan, atau benda lain yang dilak atau cuba berbuat demikian melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan dalam hal kesalahan yang berterusan didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiapa hari atau sebahagian daripada hari kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

1.6. Menghalang pegawai penguat kuasa
Mana-mana orang yang;

  • mengamang, menghalang, menyekat atau mengganggu mana-mana pegawai penguat kuasa dalam pelaksanaan kuasanya di bawah Akta ini;
  • mengambil balik atau berusaha mengambil balik mana-mana tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih, mikrooganisma atau benda lain yang disita di bawah Akta ini; atau
  • sebelum atau selepas apa-apa penyitaan menyebabkab kehilangan, atau merosakkan atau memusnahkan mana-mana tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran makanan, tanih, mikrooganisma atau benda lain itu,

melakukan suatu kesalahan dan boleh, dan boleh apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam tahun atau kedua-duanya dan, bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.

Laman telah diakses 61981 kali
Pages: 1  2