Rawatan Pewasapan (MAFAS) Rawatan Pewasapan (MAFAS)

Pewasapan merupakan salah satu cara rawatan yang digunapakai secara meluas dalam penghapusan  makhluk perosak dan penyakit dalam prosedur pertaninan di kebanyakan Negara. Walaupun cara ini, terutamanya dengan penggunaan metil bromida (CH3Br), diketahui berpotensi menyebabkan kesan negatif terhadap persekitaran, pewasapan terus dianggap sebagai langkah yang sesuai untuk membebaskan pengeluaran pertanian daripada makhluk perosak dan penyakit. Protokol Montreal  terus menyediakan penggunaan metil bromida dalam aktiviti pewasapan, terutamanya bagi tujuan pra-penghantaran dan kuarantin.

Kebanyakan negara memerlukan pewasapan bagi komoditi tertentu sebelum dieksport. Sebagai bukti bahawa komoditi tesebut telah diwasapkan, negara pengimport menghendaki pembekal pewasapan atau penguat kuasa kerajaan yang bertanggungjawab mengeluarkan sijil pewasapan yang menyatakan dengan lengkap jenis rawatan yang dibuat pada komoditi tersebut.

Pewasapan yang tidak efektif boleh memberi kesan yang buruk kepada perdagangan eksport Malaysia dengan menimbulkan keraguan terhadap integriti produk pertanian eksport Malaysia. Malaysia amat prihatin dalam usaha menangani isu pewasapan kuarantin yang kurang efektif terhadap eksportnya.  Sehingga kini, Malaysia telah menubuhkan Skim Pengtauliahan Pewasapan (dikenali sebagai Skim) bagi pewasapan eksport untuk memastikan kesemua pewasapan kuarantin dilakukan mengikut amalan terbaik dunia yang digariskan oleh Piawai Pewasapan Metil bromida Australia (dikenali sebagai Piawai).

Artikel ini menentukan hasil yang perlu dipenuhi oleh syarikat pewasapan dan pewasap yang bertauliah apabila menjalankan rawatan pewasapan kuarantin terhadap barangan eksport menggunakan metil bromida di bawah Skim.

Artikel ini terhad kepada rawatan terhadap barangan, tertakluk kepada rawatan kuarantin, melalui pewasapan metil bromida. Kertas cadangan ini meliputi kelas barangan seperti :

 • Kargo am
 • Balak

Demi mendapat pengikitrafan Skim tersebut, syarikat pewasapan mestilah mempunyai seorang pewasap yang bertauliah hadir dalam semua proses pewasapan. Syarikat pewasapan yang mempunyai pewasap yang bertauliah akan diberikan nombor pengenalan yang unik. Syarikat pewasapan tersebut haruslah merekodkan nombor tersebut kepada semua sijil rawatan pewasapan dan yang berkaitan kepada Jabatan Pertanian Malaysia.

Jabatan Pertanian Malaysia akan menyelenggarakan satu pusat pendaftaran bagi syarikat pewasapan dan pewasap yang bertauliah. Pengtauliahan akan diluluskan selama 1 tahun. Pewasap bertauliah dikehendaki untuk memohon semula dalam masa tiga (3) bulan untuk kelulusan sebelum berakhirnya tempoh pengiktirafan tersebut. Dalam menimbangkan permohonan pembaharuan, Jabatan Pertanian Malaysia akan menjalankan penilaian (audit terbuka) sejajar dengan proses kelulusan yang asal.

Jabatan Pertanian Malaysia akan dimaklumkan secara bertulis berkenaan dengan sebarang perubahan dalam susunan sama ada di antara syarikat pewasapan dan pewasap bertuliah atau perubahan dalaman syarikat pewasapan tersebut. Sekiranya integriti kuarantin tidak dapat dijamin, Jabatan Pertanian Malaysia berhak membatalkan pentauliahan tersebut.

Syarikat-syarikat pewasapan bertanggungjawab untuk :

 • Memastikan pewasapan mematuhi perundangan yang berkaitan, kod  keselamatan atau perlesenan yang termasuk dalam bidang kuasa di  tempat pewasapan dilakukan
 • Memastikan pewasapan mematuhi piawai
 • Memastikan hanya pewasap yang bertauliah sahaja yang boleh menjalankan pewasapan di bawah skim ini
 • Memastikan pewasap yang bertauliah adalah pewasap yang berlesen di bawah bidang kuasa mereka yang menjalankan pewasapan  tersebut
 • Memastikan semua barangan adalah bersesuaian untuk dilakukan pewasapan metil bromida sebelum memulakan pewasapan
 • Memastikan ujian tekanan dilakukan terhadap bekas pewasapan atau diwasapkan di bawah tabir
 • Memastikan semua pewasap bertauliah menunjukkan pengetahuan terhadap keperluan yang dinyatakan dan
 • Membantu Jabatan Pertanian Malaysia berkenaan dengan sebarang pertanyaan berkaitan dengan prosedur atau konsainan yang  terangkum dalam Skim ini
 • Senarai Syarikat Pewasapan Bertauliah Di Bawah MAFAS. (Klik DI SINI untuk maklumat lanjut)
Laman telah diakses 10469 kali