Akta dan Peraturan

  1. Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 [Akta 728] | [Act 728].
  2. Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [Pendaftaran Pengimport, Pengeksport dan Ejen] 2013 [P.U (A) 112/2013].
  3. Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [Pengeluaran Permit, Lesen dan Perakuan] 2013 [P.U (A) 113/2013].
  4. Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [Tatacara Kuarantin] 2013 [P.U (A) 114/2013].
  5. Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [Fi dan Caj] 2013 [P.U (A) 115/2013].
  6. Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [Kuarantin dan Pemeriksaan] 2013 [P.U (A) 116/2013].
  7. Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [Pengkompaunan Kesalahan] 2019 [P.U (A) 120/2019].