Fi dan Caj

Fi bagi lesen atau permit import dan eksport

1. Fi bagi pengeluaran lesen atau permit import dan eksport binatang, karkas, hasil binatang, tumbuhan, tanih, mikroorganisma, hasil tumbuhan, ikan dan hasil ikan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadula pertama

Caj pemeriksaan

2. Caj pemeriksaan import dan eksport binatang, tumbuhan, tanih, mikroorganisma,hasil tumbuhan, ikan dan hasil ikan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual kedua.

Caj pemeriksaan pematuhan

3. Caj pemeriksaan pematuhan bagi penggredan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual ketiga.

Caj kuarantin dan prosedur kuarantin

4. Caj kuarantin dan prosedur kuarantin binatang, tumbuhan, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual keempat.

Kaedah bayaran

5. Semua fi dan caj yang kena dibayar  di bawah peraturan-peraturanini hendaklah dibayar kepada ketua pengarah.

  • Fi Pengeluaran Lesen Atau Permit Import Dan Eksport
  • Caj Pemeriksaan Import Dan Eksport
  • Caj Pemeriksaan Pematuhan 3P
  • Kuarantin Dan Caj Kuarantin Prosedur